VOP Strachan Resort Klub

VOP Strachan Resort Klub

1. Vernostný program Strachan Resort Klub a Pravidlá

1.1 Vernostný program STRACHAN RESORT upravuje výhody a pravidlá ich poskytovania pre stálych (verných) klientov ubytovacích zariadení STRACHAN RESORT: Grand Hotel**** Bachledka Strachan, Wellness Penzión*** Strachan, Chalet Strachan, ktoré sú „členmi STRACHAN RESORT“ (ďalej spoločne len „STRACHAN RESORT“). Jedná sa najmä o podmienky pri vydávaní a používaní rôznych typov E-STRACHAN RESORT kariet, nákup tovarov a služieb v prevádzkach STRACHAN RESORT za zvýhodnené ceny, podmienky získavania vernostných bodov a spôsob ich využitia, spôsob získavania transakcií za ubytovanie a pobytové balíky bližšie špecifikované na webovej stránke vernostného programu STRACHAN RESORT Klub (www.strachanresort.sk). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v súvislosti s určením zliav, odmien a benefitov pre klientov platí výlučne ponuka zliav a odmien aktuálne zverejnená na webových stránkach www.strachanresort.sk, www.hotelbachledka.sk, www.penzionstrachan.sk, www.chaletstrachan.sk

1.2 Základné pojmy:

a) „Transakcia“: Transakciou sa rozumie každá úhrada klienta prostredníctvom hotelového účtu za poskytnutú službu alebo za nákup tovaru v ktorejkoľvek prevádzke STRACHAN RESORT s predložením platnej E- STRACHAN RESORT karty klienta.


b) Účet transakcií“: Účtom transakcií sa rozumie kumulatívny súčet jednotlivých zrealizovaných transakcií za posledných 24 mesiacov. Výška kumulatívneho účtu je nominačným kritériom pre stanovenie hranice pre určenie typu karty v STRACHAN RESORT Klub. Účet transakcií sa vedie v eurách. Ak klient napríklad pri jednom pobyte využije a zaplatí za využité tovary a služby 450 eur, na jeho účet transakcií sa pripočíta 450 bodov.


c) E – STRACHAN RESORT karta: karta hotelovej siete STRACHAN RESORT vydaná klientovi, je autorizačným prvkom, prostredníctvom ktorého členovia programu uplatňujú zľavy, zapisujú transakcie a bodové operácie v hoteloch STRACHAN RESORT, typ karty závisí od aktuálneho stavu účtu transakcií klienta a určuje sa nasledovne:


 Body“: Za každú transakciu získa držiteľ E-STRACHAN RESORT karty body v pomere 1 eur = 1 bod (ďalej len „platný kurz“). Body môže držiteľ E-STRACHAN RESORT karty využiť na kúpu produktov a služieb podľa aktuálne platnej ponuky odmien a benefitov. Čerpaním bodov sa výška účtu transakcií nemení.

1.3 Členstvo vo VP a E-STRACHAN RESORT karta.

1.3.1 Členom vernostného programu STRACHAN RESORT club sa môže stať každá plnoletá fyzická osoba. Členom programu nemôže byť právnická osoba (napr. obchodná spoločnosť) ani fyzická osoba – podnikateľ. Každej fyzickej osobe môže vzniknúť iba jedno členstvo vo vernostnom programe STRACHAN RESORT Klub.

1.3.2 Podmienkou vzniku členstva vo vernostnom programe STRACHAN RESORT Klub je spôsobilosť klienta na právne úkony, vyplnenie registračného formulára, vyjadrenie súhlasu s VP, udelenie súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov a udelenie súhlasu so zasielaním obchodných a marketingových ponúk. Klient sa stane členom VP na základe registrácie (https://klub.strachanresort.sk/sk/) do STRACHAN RESORT Klubu a následne vykonaním akejkoľvek transakcie v ubytovacích zariadeniach STRACHAN RESORT. Registrácia karty je bezplatná.

1.3.3 Členstvo v STRACHAN RESORT Klub, t. j. účasť klienta na VP sa preukazuje E – STRACHAN RESORT kartou. E – STRACHAN RESORT karta je základnou identifikačnou kartou vernostného programu STRACHAN RESORT Klub. Karta vždy obsahuje jedinečný čiarový kód, ktorý je zároveň identifikačným číslom klienta. Karta je určená pre autorizáciu členov vernostného programu. Akékoľvek zľavy a benefity vernostného programu môže klient čerpať výlučne prostredníctvom platnej E – STRACHAN RESORT karty.

1.3.4 Výhody STRACHAN RESORT Klubu:

a) Zľavy z cien ubytovania a pobytových balíkov ihneď po registrácii.

b) Možnosť výmeny bodov za služby a benefity.

c) Špeciálne ponuky zvýhodnených pobytov len pre členov STRACHAN RESORT club.

d) Bonusové benefity pre VIP klientov, ak je klient držiteľom karty typu STRACHAN RESORT club VIP.

e) Pravidelná informovanosť o novinkách, pobytoch a špeciálnych akciách v sieti hotelov STRACHAN RESORT.

1.4 Nakladanie s E – STRACHAN RESORT kartou

1.4.1 Člen vernostného programu STRACHAN RESORT Klub je oprávnený E – STRACHAN RESORT kartu používať v súlade s VP. V prípade zániku členstva vo vernostnom programe STRACHAN RESORT Klub je člen STRACHAN RESORT Klubu vymazaný z databázy STRACHAN RESORT Klub a E-STRACHAN RESORT karta stráca platnosť.

1.4.2 Po zániku oprávnenia používať E – STRACHAN RESORT kartu zodpovedá člen vernostného programu STRACHAN RESORT Klub za akúkoľvek škodu spôsobenú v dôsledku neoprávneného používania E – STRACHAN RESORT karty a zaväzuje sa ju v celom rozsahu nahradiť STRACHAN RESORT prevádzkam.

1.4.3 E – STRACHAN RESORT karta je neprenosná a je platná len s platným dokladom totožnosti člena programu, na meno ktorého bola vydaná.

1.4.4 K akceptácii E – STRACHAN RESORT karty dochádza v označených akceptačných obchodných miestach STRACHAN RESORT Klubu po predložení platnej E – STRACHAN RESORT karty.

1.4.5 Prostredníctvom E – STRACHAN RESORT karty sú členovia vernostného programu oprávnení v akceptačných miestach k využívaniu zliav, k načítaniu bodov do vernostného programu STRACHAN RESORT Klub, k načítaniu transakcií do vernostného programu STRACHAN RESORT Klub a k získaniu odmien podľa aktuálnej ponuky odmien a benefitov.

1.4.6 V prípade, ak člen vernostného programu nepredloží pri objednávke, čerpaní služieb, platbe alebo požiadavke na čerpanie bodov E – STRACHAN RESORT kartu, nie je oprávnený využívať zľavy, požadovať pričítanie bodov, požadovať pripočítanie transakcií a ani získať benefit z titulu členstva vo vernostnom programe STRACHAN RESORT Klubu.

1.5 Poskytovanie zliav pre členov vernostného programu STRACHAN RESORT Klub

1.5.1 Nákup za zvýhodnené ceny realizujú členovia vernostného programu STRACHAN RESORT Klub prostredníctvom platných E – STRACHAN RESORT kariet v sieti akceptačných miest STRACHAN RESORT Klub.

1.5.2 Aktuálny prehľad všetkých výhod pre členov vernostného programu je k dispozícií na stránke www.strachanresort.sk

1.6 Body vo vernostnom programe STRACHAN RESORT Klub a typy kariet

1.6.1 Člen vernostného programu je oprávnený nakupovať v prevádzkach STRACHAN RESORT tovary, služby a produkty, za nákup ktorých získava po predložení platnej E – STRACHAN RESORT karty zápis na účet transakcií a vernostné body.

1.6.2 Každá transakcia je pripísaná na účet transakcií. Po uplynutí doby 24 mesiacov od pripísania transakcie na účet transakcií sa transakcia z účtu odráta, ak klient v priebehu 24 mesiacov od posledného nákupu nevykonal žiadnu transakciu v prevádzkach STRACHAN RESORT.

1.6.3 Člen vernostného programu môže svojou E – STRACHAN RESORT kartou uplatniť zľavu na pobyt maximálne na 3 izby v rovnakom hoteli a termíne.

  • Karta STRACHAN RESORT Klub SILVER

a.) Držiteľom karty STRACHAN RESORT Klub SILVER sa stáva klient v okamihu odoslania registrácie do STRACHAN RESORT Klubu. Počnúc registráciou má klient možnosť nakupovať v ubytovacích prevádzkach STRACHAN RESORT so zľavou vo výške 5% z aktuálnej ceny ubytovania alebo ceny aktuálne ponúkaných pobytových balíkov. Zľava vo výške 5% klientovi zostáva, pokiaľ klient ostáva členom klubu STRACHAN RESORT.

1.6.4 V prípade, že si člen vernostného programu STRACHAN RESORT Klub zakúpi svoj pobyt (ubytovanie) cez sprostredkovateľa (cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru, zľavový portál, sprostredkovateľský portál a/alebo iné) nebude mu na takýto pobyt uplatnená prislúchajúca zľava z E- STRACHAN RESORT karty. V tomto prípade klient nemá taktiež nárok na pripísanie transakcie na účet transakcii a ani na pripísanie vernostných bodov na E-STRACHAN RESORT kartu.

1.6.5 Člen vernostného programu dostáva informáciu o aktuálnom stave svojho účtu transakcií a bodového konta e-mailom, alebo SMS. Člen vernostného programu si vie kedykoľvek informáciu o svojom bodovom stave preveriť na stránke: https://klub.strachanresort.sk/sk/

1.6.6 Pri platbe účtu v hoteli STRACHAN RESORT a po predložení platnej E – STRACHAN RESORT karty je zamestnanec hotela povinný vydať klientovi pokladničný doklad, na základe ktorého si klient môže overiť stav pripísaných transakcií a vernostných bodov. V prípade, že hodnota pripísaných transakcií alebo vernostných bodov nezodpovedá hodnote zaplateného účtu, má člen vernostného programu právo reklamovať pripísanie správnej hodnoty transakcií alebo bodov. Podmienkou dodatočného pripísania bodov je zaslanie kópie pokladničného dokladu na adresu : online@strachangroup.sk

1.6.7 V prípade, ak STRACHAN RESORT zistí, že členovi vernostného programu boli pripísané transakcie alebo vernostné body v rozpore s VP, má STRACHAN RESORT právo odobrať neoprávnene pripísané transakcie alebo vernostné body z konta člena vernostného programu.

1.7 Strata, odcudzenie, poškodenie a vydanie náhradnej E – STRACHAN RESORT karty.

1.7.1 Člen vernostného programu je povinný chrániť E – STRACHAN RESORT kartu pred jej stratou, poškodením, zneužitím a/alebo zničením. Je povinný zabezpečiť, aby sa E – STRACHAN RESORT karta nedostala k dispozícií neoprávnenej osobe.

1.7.2 Člen vernostného programu je povinný stratu, odcudzenie alebo poškodenie E – STRACHAN RESORT karty bez zbytočného odkladu nahlásiť emailom na adresu: online@strachangroup.sk.

1.7.3 Člen vernostného programu môže požiadať STRACHAN RESORT v prípade straty, odcudzenia a/alebo poškodenia karty o vydanie novej E – STRACHAN RESORT karty zaslaním požiadavky emailom na adresu: online@strachangroup.sk.

1.7.4 Vydaním náhradnej E – STRACHA RESORT karty s novým čiarovým kódom zostávajú všetky evidované záznamy na konte člena vernostného programu v platnosti a nová E – STRACHAN RESORT karta je priradená ku kontu ako aktuálne jediná platná. Pôvodná karta bude znefunkčnená a zablokovaná.

1.8 Zablokovanie konta a zánik členstva vo vernostnom programe STRACHAN RESORT Klub

1.8.1 V prípade, ak člen vernostného programu poruší VP, je STRACHAN RESORT oprávnená zablokovať konto člena vernostného programu STRACHAN RESORT Klub, a to aj bez prechádzajúceho upozornenia. Za porušenie VOP sa považuje najmä

(i) používanie E – STRACHAN RESORT karty v rozpore s VP,

(ii) poskytnutie E – STRACHAN RESORT karty tretej osobe, ktorá nie je oprávnená na využitie zliav,

(iii) akékoľvek konanie člena vernostného programu, ktoré STRACHAN RESORT vyhodnotí ako nevhodné, neetické a/alebo v rozpore s účelom a politikou vernostného programu STRACHAN RESORT Klub.

STRACHAN RESORT si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť, či člen svojim konaním porušil VP s konečnou platnosťou.

1.8.2 Členstvo vo vernostnom programe STRACHAN RESORT Klub zaniká:
a) Okamžitým zánikom členstva vo vernostnom programe z dôvodov uvedených v bode 1.8.3 VP
b) Vypovedaním členstva vo vernostnom programe podľa bodu 1.8.4 VP
c) Ukončením činnosti vernostného programu STRACHAN RESORT Klub na základe rozhodnutia STRACHAN RESORT

1.8.3 Členstvo vo vernostnom programe STRACHAN RESORT Klub zaniká okamžite, a to v prípade zistenia, že člen programu zneužil zľavy a/alebo benefity poskytované vernostným programom STRACHAN RESORT Klub a/alebo neoprávnene poskytol E – STRACHAN RESORT kartu tretej osobe neautorizovanej k využitiu zliav, a/alebo iným spôsobom porušil VP alebo poskytol nepravdivé údaje v žiadosti o registráciu.

1.8.4 Člen vernostného programu a STRACHAN RESORT sú oprávnení vypovedať členstvo vo vernostnom programe STRACHAN RESORT Klub a to na základe písomnej výpovede členstva. V prípade výpovede členstva, členstvo zaniká vždy ku dňu doručenia písomnej výpovede členovi alebo STRACHAN RESORT. Pod písomnou formou sa rozumie aj zaslanie výpovede členstva prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty STRACHAN RESORT online@strachanresort.sk alebo adresu elektronickej pošty člena vernostného programu.

1.8.5 Ukončením členstva z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom stráca člen vernostného programu všetky práva a nároky, ktoré súviseli s členstvom vo vernostnom programe STRACHAN RESORT Klub, najmä nároky na všetky vernostné body pripísané na konte, nároky na všetky transakcie pripísané na účte transakcií a zľavy a benefity vyplývajúce z členstva.

1.9 Informácie o spracúvaní osobných údajov

1.9.1 Informácie o spracúvaní osobných údajov člena vernostného programu, jeho právach a ich uplatňovaní sú zverejnené na www.strachanresort.sk

1.10 Záverečné ustanovenia všeobecných pravidiel VP

1.10.1 Tieto Všeobecné pravidlá vernostného programu STRACHAN RESORT Klub nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke www.strachanresort.sk.

1.10.2 Zľavy, benefity a všetky ďalšie výhody pre členov vernostného programu STRACHAN RESORT Klub nie sú právne vymáhateľné.

1.10.3 STRACHAN RESORT si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť VP s tým, že zmena VP je platná dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.strachanresort.sk.

1.10.4 Kontaktná adresa vernostného programu STRACHAN RESORT Klub

STRACHAN RESORT
Bachledova dolina 695
059 55 Ždiar


Mail: online@strachanresort.sk
Web: www.strachanresort.sk

Sledujte nás na Instagrame
@strachanresort Zobraziť Instagram